Boerelegioen is ‘n nie-politiese burgerlike-beskermings beweging wat bestuur word deur oud lede van die Suid-Afrikaanse Polisie en SA Weermag. Ons doel is om, deur gebruik te maak van kundiges op elke terrein, deur voorligting, opleiding en leiding, die funksies van die ontbinde kommando stelsel te vervul. In die lig van die huidige klimaat van misdaad en onrus, sien ons dit as die enigste manier waarop ons ons plaaslike gemeenskappe landwyd kan beskerm en beveilig.

BOERELEGIOEN beywer hom vir die herwinning van die geestelike en morele integriteit van die Boervolk wat sy inslag vind in die Volkstrots wat ‘n historiese kenmerk van die Boervolk is. Ons onderneem om alle aspekte van ons kultuur, wat vir geslagte lank reeds stelselmatig van buite en van binne ondermyn word, deur opvoeding en toeligting weer in ere te herstel. Hierby ingesluit is ons taal, geskiedenis, en ons normes en waardes. Voorts beywer ons ons om die Boerevolk geestelik en fisies toe te rus en voor te berei om die huidige en toekomstige aanslae te kan beveg en die hoof te kan bied met dieselfde durf en moed as waarmee ons voorouers, wie se nalatenskap en naam ons met trots dra, dit in tye van groot swaarkry en verskeie oorloë, gedoen het.

By BOERELEGIOEN beoog ons om dit te bereik deur ‘n atmosfeer te skep waarbinne elke lid, ongeag finansiële vermoëns, gesondheidstoestand, geslag of ouderdom, hom- of haarself, tuis en in sy gemeenskap, veilig en beskermd kan voel. Hier sal ons, deur wedersydse respek, gedeelde Volksliefde, en nougesette navolging van die morele normes en waardes waaraan ons voorouers vasgehou het, saam werk om ‘n beter tuiste en toekoms te skep vir ons kinders en hulle kinders. Deur bewusmaking en opleiding, in samewerking met ander eendersdenkende groepe, sal ons saam ons volk toerus om onsself te beveilig, beskerm, en verdedig teen die aanslae teen ons, nou en in die toekoms.

Om die Boervolk bestaande uit elke denkbare organisasie en liggaam te versamel en toe te rus en as ‘n nasionale passiewe Volksweermag ten toon te stel as ‘n eenheidsmag in hulle diversiteit as demonstrasie van weerstand teen die toenemende en beloofde haat en geweld teen die burgery.

Om burgers in lyn met die bedreiging weerbaar te maak deur hulle in peletonne in te deel en as selfverdedigingsgroepe te laat oplei en hulle te bemagtig teen aanvalle van moordbendes, gewapende rowerbendes en ideologies gedrewe politieke geweldenaars.

Om kundige militêre veterane aan te wend wat die toenemende disfunksionele staat sal moet help om die moordbendes, gewapende rowerbendes en ideologie gedrewe politieke geweldenaars te identifiseer, op te spoor, te infiltreer en aan die gereg oor te gee.
Om die peletonne in die militêre dissiplines op sigbaarheidsparades saam met ander organisasies te laat aantree waar erkenning gegee word aan goeie werk en die rol wat gespeel is in die veiligheid van die Boere in dorpe, stede en plase in die RSA.
Parades waar elke organisasie in sy uniekheid en eie karakter deel vorm van die groter boerelegioen beweging as vertoning van slaankrag teen die toenemende misdaad in die RSA.